NAZIV AKTIVNOSTI
Nakup kmetijske mehanizacije iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva.

 

POVZETEK
Kmetija je na 20. javnem razpisu podukrepa 4.1 PRP2014 – 2020 kandidirala za nakup kmetijske mehanizacije: vrtavkasti zgrabljalnik, rezalnik bal, vrtavkasti obračalnik, klešče za bale, vile za gnoj, visokotlačni čistilec in  ovijalka za bale. Uredila je tudi nasad jablan z mrežo proti toči.

Investicija v kmetijsko mehanizacijo je potrebna zaradi amortizacije stare opreme –obračalnika in zgrabljalnika ter nabave nove oziroma zmogljivejše opreme, ki jo kmetija do sedaj še ni imela.

GLAVNE DEJAVNOSTI
Kupili bomo kmetijsko mehanizacijo: vrtavkasti zgrabljalnik, rezalnik bal, vrtavkasti obračalnik, klešče za bale, vile za gnoj, visokotlačni čistilec, ovijalko za bale ter uredili nasad jablan z mrežo proti toči.

CILJI
S sredstvi, pridobljenimi na javnem razpisu, bomo na kmetiji dosegli naslednji cilje:

 • hitro in kvalitetno spravilo krme
 • ohranitev delovnih mest in zmanjšanje obsega fizičnega dela na področju primarne kmetijske pridelave v korist razvijajoči se turistični dejavnosti
 • prilagajanje na podnebne spremembe;

Na kmetiji zasledujejo sledeče horizontalne cilje:

 • Okoljski prispevek: povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 0,8 do vključno 1,2 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč v uporabi
 • Okoljski prispevek: delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 90 odstotkov

Na kmetiji zasledujejo naslednje cilje na področju inovacij:
-kmetija bo kupila stroj z veljavnim patentom (zgrabljalnik)
-kmetija bo uvedla en nov proizvod (osel)
-uredilo bo nasad sorte Goriška sevka, kateri grozi genska erozija

Na kmetiji zasledujejo naslednje cilje na področju podnebnih sprememb:
-uredilo se bo nasad jablan odpornih sort
-nad nasadom se bo postavilo mrežo proti toči.

PRIČAKOVANI REZULTATI

 • Izboljšanje ekonomske uspešnosti kmetijskega gospodarstva predvsem zaradi dviga produktivnosti, zlasti produktivnosti dela, saj se bo z novo mehanizacijo bistveno zmanjšal obseg fizičnega dela v primarni kmetijski proizvodnji. Kmetija se poleg primarne kmetijske proizvodnje ukvarja tudi z nastanitvenim turizmom, ki je ravno v poletnih mesecih, v času spravila krme, na višku sezone.
 • dvig kvalitete krme za potrebe domače živine, saj se bo zaradi modernizacije kmetijske mehanizacije bistveno skrajšal čas spravila krme s travinja, ki pozitivno prispeva k dvigu kvalitete krme ter posledično dvigu kvalitete doma pridelanih ekoloških proizvodov, ki jih ponujajo gostom na kmetiji
 • zaščita trajnih nasadov pred ujmami, točo.

POVEZAVE:

 


 

Naša kmetija je vključena v naslednje ukrepe v okviru Programa razvoja podeželja, iz katerih letno prejemamo sredstva za izvajanja le teh:

Opis podpore:

Naziv aktivnosti: Ekološko kmetovanje (ukrep 11)
Cilji:
Spodbuditi kmetijska gospodarstva za izvajanje ekološkega načina kmetovanja
Pričakovani rezultati: Prispevek k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine, varovanju okolja nasploh.

Naziv aktivnosti: Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (ukrep 13)
Cilji:
Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).
Pričakovani rezultati: Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.

Naziv aktivnosti: Dobrobit živali (ukrep 14)
Cilji:
Spodbuditi rejce k izvajanju nadstandardnih oblik reje živali.
Pričakovani rezultati: Pozitivni vpliv nadstandardnih oblik reje živali na počutje živali in proizvodne rezultate ter kakovost živil živalskega izvora.

__________________________________________________________________________________

Naša kmetija je prejemnik sredstev podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva.

NAZIV AKTIVNOSTI
Nakup kmetijske mehanizacije iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

POVZETEK
Kmetija je na 6. javnem razpisu podukrepa 4.1 PRP2014 – 2020 kandidirala za nakup kmetijske mehanizacije: traktor s čelnim nakladačem, bočna nagibna kosilnica, kiper prikolica in balirka.

Investicija v kmetijsko mehanizacijo je potrebna zaradi amortizacije stare opreme – traktorja in kosilnice ter nabave nove oziroma zmogljivejše opreme- traktorskega nakladača, balirke ter  kiper prikolice.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Kupili bomo traktor s štirikolesnim pogonom, traktorski čelni nakladač, nagibno bočno kosilnico, balirko za okrogle bale sena ter enoosno kiper prikolico .

CILJI

S sredstvi, pridobljenimi na javnem razpisu, bomo na kmetiji dosegli naslednji cilje:

 • hitro in kvalitetno spravilo krme
 • ohranitev delovnih mest in zmanjšanje obsega fizičnega dela na področju primarne kmetijske pridelave v korist razvijajoči se turistični dejavnosti;

Na kmetiji zasledujejo sledeče horizontalne cilje:

 • Okoljski prispevek: povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 0,8 do vključno 1,2 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč v uporabi
 • Okoljski prispevek: delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 90 odstotkov
 • Okoljski prispevek: s pomočjo traktorske bočne nagibne kosilnice košnja strmih terenov na kmetiji, katere se je do sedaj lahko obdelovalo samo ročno in so bili v preteklosti pomisleki, da bodo morali njihovo obdelavo zaradi, časovne zahtevnosti opustiti

PRIČAKOVANI REZULTATI

 • dvig konkurenčnosti kmetijskega gospodarstva predvsem zaradi dviga produktivnosti, zlasti produktivnosti dela, saj se bo z novo mehanizacijo bistveno zmanjšal obseg fizičnega dela v primarni kmetijski proizvodnji. Kmetija se poleg primarne kmetijske proizvodnje ukvarja tudi z nastanitvenim turizmom, ki je ravno v poletnih mesecih, v času spravila krme, na višku sezone.
 • dvig kvalitete krme za potrebe domače živine, saj se bo zaradi modernizacije kmetijske mehanizacije bistveno skrajšal čas spravila krme s travinja, ki pozitivno prispeva k dvigu kvalitete krme ter posledično dvigu kvalitete doma pridelanih ekoloških proizvodov, ki jih ponujajo gostom na kmetiji