NAZIV AKTIVNOSTI

 Nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz naslova podukrepa M8.6 – Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov

POVZETEK

Kmetija je pridobila finančno pomoč iz naslova podukrepa 8.6. »Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov«. S podprto gozdarsko mehanizacijo bo izvajala sečnjo in spravilo v okviru svoje posesti.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Kupili bomo novo mehanizacijo in opremo za sečnjo in spravilo lesa: tritočkovni vitel s škripcem, daljinskim krmiljenjem, opozorilom na nagib in daljinskim upravljanjem plina traktorja ter gozdarsko prikolico. Te investicije so bile predmet javnega razpisa.

CILJI

S sredstvi, pridobljenimi na javnem razpisu, bodo na kmetiji doseženi naslednji cilji:

 • trajnostno gospodarjenje z gozdovi;
 • profesionalizacija dela v gozdovih;
 • ohranitev delovnih mest in zmanjšanje obsega fizičnega dela;
 • zmanjšanje števila delovnih nesreč pri delu v gozdu;
 • blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.

PRIČAKOVANI REZULTATI

 • Višji prihodek in dohodek na kmetiji;
 • ohranitev kmetije;
 • bolj varno delo v gozdu;
 • razvoj proizvodnje drv.

POVEZAVE:

 


 

NAZIV AKTIVNOSTI

Nakup kmetijske mehanizacije iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva.

POVZETEK
Kmetija je na 20. javnem razpisu podukrepa 4.1 PRP2014 – 2020 kandidirala za nakup kmetijske mehanizacije: vrtavkasti zgrabljalnik, rezalnik bal, vrtavkasti obračalnik, klešče za bale, vile za gnoj, visokotlačni čistilec in  ovijalka za bale. Uredila je tudi nasad jablan z mrežo proti toči.

Investicija v kmetijsko mehanizacijo je potrebna zaradi amortizacije stare opreme –obračalnika in zgrabljalnika ter nabave nove oziroma zmogljivejše opreme, ki jo kmetija do sedaj še ni imela.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Kupili bomo kmetijsko mehanizacijo: vrtavkasti zgrabljalnik, rezalnik bal, vrtavkasti obračalnik, klešče za bale, vile za gnoj, visokotlačni čistilec, ovijalko za bale ter uredili nasad jablan z mrežo proti toči.

CILJI

S sredstvi, pridobljenimi na javnem razpisu, bomo na kmetiji dosegli naslednji cilje:

 • hitro in kvalitetno spravilo krme
 • ohranitev delovnih mest in zmanjšanje obsega fizičnega dela na področju primarne kmetijske pridelave v korist razvijajoči se turistični dejavnosti
 • prilagajanje na podnebne spremembe;

Na kmetiji zasledujejo sledeče horizontalne cilje:

 • Okoljski prispevek: povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 0,8 do vključno 1,2 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč v uporabi
 • Okoljski prispevek: delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 90 odstotkov

Na kmetiji zasledujejo naslednje cilje na področju inovacij:
-kmetija bo kupila stroj z veljavnim patentom (zgrabljalnik)
-kmetija bo uvedla en nov proizvod (osel)
-uredilo bo nasad sorte Goriška sevka, kateri grozi genska erozija

Na kmetiji zasledujejo naslednje cilje na področju podnebnih sprememb:
-uredilo se bo nasad jablan odpornih sort
-nad nasadom se bo postavilo mrežo proti toči.

PRIČAKOVANI REZULTATI

 • Izboljšanje ekonomske uspešnosti kmetijskega gospodarstva predvsem zaradi dviga produktivnosti, zlasti produktivnosti dela, saj se bo z novo mehanizacijo bistveno zmanjšal obseg fizičnega dela v primarni kmetijski proizvodnji. Kmetija se poleg primarne kmetijske proizvodnje ukvarja tudi z nastanitvenim turizmom, ki je ravno v poletnih mesecih, v času spravila krme, na višku sezone.
 • dvig kvalitete krme za potrebe domače živine, saj se bo zaradi modernizacije kmetijske mehanizacije bistveno skrajšal čas spravila krme s travinja, ki pozitivno prispeva k dvigu kvalitete krme ter posledično dvigu kvalitete doma pridelanih ekoloških proizvodov, ki jih ponujajo gostom na kmetiji
 • zaščita trajnih nasadov pred ujmami, točo.

POVEZAVE: