Naša kmetija je vključena v naslednje ukrepe v okviru Programa razvoja podeželja, iz katerih letno prejemamo sredstva za izvajanja le teh:

Opis podpore:

Naziv aktivnosti: Ekološko kmetovanje (ukrep 11)
Cilji:
Spodbuditi kmetijska gospodarstva za izvajanje ekološkega načina kmetovanja
Pričakovani rezultati: Prispevek k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine, varovanju okolja nasploh.

Naziv aktivnosti: Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (ukrep 13)
Cilji:
Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).
Pričakovani rezultati: Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.

Naziv aktivnosti: Dobrobit živali (ukrep 14)
Cilji:
Spodbuditi rejce k izvajanju nadstandardnih oblik reje živali.
Pričakovani rezultati: Pozitivni vpliv nadstandardnih oblik reje živali na počutje živali in proizvodne rezultate ter kakovost živil živalskega izvora.

__________________________________________________________________________________

Naša kmetija je prejemnik sredstev podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva.

NAZIV AKTIVNOSTI
Nakup kmetijske mehanizacije iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

POVZETEK
Kmetija je na 6. javnem razpisu podukrepa 4.1 PRP2014 – 2020 kandidirala za nakup kmetijske mehanizacije: traktor s čelnim nakladačem, bočna nagibna kosilnica, kiper prikolica in balirka.

Investicija v kmetijsko mehanizacijo je potrebna zaradi amortizacije stare opreme – traktorja in kosilnice ter nabave nove oziroma zmogljivejše opreme- traktorskega nakladača, balirke ter  kiper prikolice.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Kupili bomo traktor s štirikolesnim pogonom, traktorski čelni nakladač, nagibno bočno kosilnico, balirko za okrogle bale sena ter enoosno kiper prikolico .

CILJI

S sredstvi, pridobljenimi na javnem razpisu, bomo na kmetiji dosegli naslednji cilje:

  • hitro in kvalitetno spravilo krme
  • ohranitev delovnih mest in zmanjšanje obsega fizičnega dela na področju primarne kmetijske pridelave v korist razvijajoči se turistični dejavnosti;

Na kmetiji zasledujejo sledeče horizontalne cilje:

  • Okoljski prispevek: povprečna letna obtežba kmetijskih zemljišč z živino na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 0,8 do vključno 1,2 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč v uporabi
  • Okoljski prispevek: delež lastne krme na kmetijskem gospodarstvu znaša več kot 90 odstotkov
  • Okoljski prispevek: s pomočjo traktorske bočne nagibne kosilnice košnja strmih terenov na kmetiji, katere se je do sedaj lahko obdelovalo samo ročno in so bili v preteklosti pomisleki, da bodo morali njihovo obdelavo zaradi, časovne zahtevnosti opustiti

PRIČAKOVANI REZULTATI

  • dvig konkurenčnosti kmetijskega gospodarstva predvsem zaradi dviga produktivnosti, zlasti produktivnosti dela, saj se bo z novo mehanizacijo bistveno zmanjšal obseg fizičnega dela v primarni kmetijski proizvodnji. Kmetija se poleg primarne kmetijske proizvodnje ukvarja tudi z nastanitvenim turizmom, ki je ravno v poletnih mesecih, v času spravila krme, na višku sezone.
  • dvig kvalitete krme za potrebe domače živine, saj se bo zaradi modernizacije kmetijske mehanizacije bistveno skrajšal čas spravila krme s travinja, ki pozitivno prispeva k dvigu kvalitete krme ter posledično dvigu kvalitete doma pridelanih ekoloških proizvodov, ki jih ponujajo gostom na kmetiji